سوربیتان

تری استئارت

استرهای پلی گلیسرول اسیدهای چرب

http://gmt-solutions.co.uk/shop/product/spire-uk-power-lead-kettle-lead-moulded-plug-1-8-metres/