پروپیل گالات ها

اسید تارتاریک

تری بوتیل هیدرکینون

بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT)

بوتیل هیدروکسی انیزول (BHA)

دودسیل