بوتپلات هیدروکسی بنزوئیل

اسید اسکوربیک

اسکوربات کلسیم

اسکوربات سدیم