استرهای مونو و دی کلیسریدهای اسیدهای چرب خوراکی

استرهای اسیدهای دی استیل تارتاریک مونو و دی گلیسریدها

کلسیم استئارویل ۲ - لاکتیلات

پلی سوربات ۶۵ (پلی اکسی اتیلن تری استئارات)